Join the Conference

“Court Interpreting and Legal Translation in Cyprus”

#TranslatingEurope Initiative

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate-General for Translation – DGT) είναι μια από τις μεγαλύτερες μεταφραστικές υπηρεσίες στον κόσμο και ανέκαθεν διατηρούσε σχέσεις με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς από τον τομέα της μετάφρασης, όπως

– πανεπιστήμια·

– γλωσσική βιομηχανία·

– εθνικά γλωσσικά ινστιτούτα·

– μεταφραστικές υπηρεσίες δημόσιων διοικήσεων στα κράτη μέλη·

– επαγγελματικές μεταφραστικές ενώσεις, κ.ά.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και με την πλήρη υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (DG Education and Culture – DG EAC), το 2014 η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης ξεκίνησε την πρωτοβουλία #TranslatingEurope («Μετάφραση για την Ευρώπη»), η οποίο απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς από τον χώρο της μετάφρασης.

 

 

Η πρωτοβουλία #TranslatingEurope αποτελείται από:

 

  • ένα πανευρωπαϊκό ετήσιο συνέδριο που διοργανώνεται στις Βρυξέλλες (Φόρουμ #TranslatingEurope) κάθε Οκτώβριο/Νοέμβρη και
  • μια σειρά από εκδηλώσεις με ποικίλες θεματικές που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου (Ημερίδες Εργασίας #TranslatingEurope).

 

 

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της πρωτοβουλίας #TranslatingEurope;

 

(α) να δώσει περισσότερο προβολή στη μετάφραση ως πρακτική και ως επάγγελμα,

(β) να επιδιώξει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στο γλωσσικό και μεταφραστικό τομέα και,

(β) να προωθήσει συνεργασίες σε όλα τα πεδία που σχετίζονται με τη μετάφραση – από την ορολογία και τα πρότυπα ποιότητας μέχρι τα γλωσσικά/μεταφραστικά εργαλεία και τις μεταφραστικές σπουδές.

 

4ο Φόρουμ #TranslatingEurope

 

Φέτος διοργανώνεται το τέταρτο στη σειρά πανευρωπαϊκό Φόρουμ #TranslatingEurope με θέμα «Δεξιότητες των Μεταφραστών και Προοπτικές Απασχόλησης». Το Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 6 και 7 Νοεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες για το Φόρουμ μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

The Directorate-General for Translation of the European Commission (DGT) is one of the largest translation services in the world and has traditionally maintained relations with various stakeholders in the field of translation, such as

– universities;

– the language industry;

– national language institutes;

– translation services of public administrations in the Member States;

– professional translators’ associations, etc.

 

In 2014 the Directorate-General for Translation (DGT) launched the #TranslatingEurope initiative, which is addressed to all stakeholders of the translation field. The initiative is organized under the Erasmus+ programme and is implemented with the full support of the Directorate-General for Education and Culture (DG EAC).

 

 

The #TranslatingEurope initiative consists of:

 

  • An EU-wide annual conference organised in Brussels (#TranslatingEurope Forum) and taking place every October/November and
  • a series of events with various topics carried out in EU Member States throughout the year (#TranslatingEurope workshops).

 

 

What are the main objectives of the #TranslatingEurope initiative?

 

(a) to give more visibility to the practice of translation and the translation profession;

(b) to pursue the exchange of best practices in the field of languages and translation;

(b) to promote co-operation in all sectors related to translation ranging from terminology and quality standards to language/translation tools and translation studies.

 

4th edition of the #TranslatingEurope Forum

 

This year DGT is organizing the 4th edition of the #TranslatingEurope Forum focusing on translators’ skills and employability. The Forum will be held in Brussels on 6-7 November. Click here for more details on the Forum.

CYPRUS WORKSHOP

Την 1η Νοεμβρίου 2017 η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (α. Νομική Σχολή και, β. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών) και η Ακαδημία Πολιτισμού Κυπροπαίδεια διοργανώνουν Ημερίδα Εργασίας #TranslatingEurope με τίτλο «Δικαστηριακή Διερμηνεία και Νομική Μετάφραση στην Κύπρο».

Η δικαστηριακή διερμηνεία είναι απαραίτητη σε δικαστήρια, όπως π.χ. καταθέσεις αλλοδαπών μαρτύρων, και όπου λαμβάνει χώρα μια νομική διαδικασία όπως είναι το αστυνομικό τμήμα ανακρίσεων, μια αίθουσα συνεδριάσεων για κατάθεση ή ένας χώρος για την πραγματοποίηση ένορκης δήλωσης. Το δικαίωμα για όποιον δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα του δικαστηρίου (ειδικά για τον κατηγορούμενο σε μια ποινική υπόθεση) προστατεύεται από τον νόμο.

Η ημερίδα εργασίας θα επικεντρωθεί στην κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά τη δικαστηριακή μετάφραση κατά την εκδίκαση ποινικών υποθέσεων αλλά και τη διαδικασία διερμηνείας στα πλαίσια των αστυνομικών ανακρίσεων στην Κύπρο, ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ (η Οδηγία ενσωματώθηκε στο κυπριακό εθνικό δίκαιο το 2014) και την Οδηγία 201213/ΕΕ (η Οδηγία ενσωματώθηκε στο κυπριακό εθνικό δίκαιο το 2014).

 

Επιπρόσθετα, η ημερίδα θα εξετάσει άλλα συναφή ζητήματα, όπως είναι π.χ. η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης κατά τη διαδικασία αίτησης ασύλου και το πεδίο της νομικής μετάφρασης στην Κύπρο.

 

Η ημερίδα θα απαρτίζεται από τρεις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με τρεις διαφορετικές θεματικές:

(α) Δικαστηριακή Διερμηνεία στην Κύπρο – Εφαρμογή της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ

(β) Μετάφραση και Διερμηνεία στην Αστυνομία και για τους Μετανάστες – Εφαρμογή της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ

(γ) Νομική Μετάφραση στην Κύπρο – Προβλήματα και Προοπτικές

 

Η ημερίδα απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε νομικούς, δικαστές, δημόσιους λειτουργούς, πανεπιστημιακούς, επαγγελματίες διερμηνείς και μεταφραστές, σχετικές ΜΚΟ, κ.ά.

Η γλώσσα της εκδήλωσης θα είναι τα ελληνικά με τη δυνατότητα απευθείας διερμηνείας από και προς τα ελληνικά και τα αγγλικά.

Στους συμμετέχοντες στην ημερίδα θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Η συμμετοχή στην ημερίδα εργασίας είναι δωρεάν αλλά η εγγραφή είναι απαραίτητη. Για να προχωρήσετε με την εγγραφή σας, παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

Για λόγους νομικής τάξης (σεβασμός του δικαιώματος στην προσωπική ζωή), οι παριστάμενοι ενημερώνονται ότι η ημερίδα εργασίας θα βιντεοσκοπείται και θα μεταδίδεται απευθείας μέσω διαδικτύου (κανάλι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο YouTube). Oι ανακοινώσεις επίσης θα τύχουν επεξεργασίας και θα αναρτηθούν σε μετέπειτα στάδιο στην αρχειοθήκη ομιλιών http://www.blod.gr (ακρωνύμιο των λέξεων Bodossaki Lectures on Demand) του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

On 1 November 2017 the Directorate-General for Translation (DGT) of the European Commission in co-operation with the European University of Cyprus (a. School of Law and, b. School of Humanities and Social Sciences) and the Cultural Academy “Kypropaideia” are organizing a #TranslatingEurope Workshop titled “Court Interpreting and Legal Translation in Cyprus”.

Court interpreting is necessary in courts, such as e.g. in deposits of foreign witnesses, and where a legal proceeding is held, such as police headquarters for an interrogation, a meeting room for a deposition or an area designated for making a sworn statement. The right to interpretation for anyone who does not understand the language of the court (specifically for those accused in a criminal trial) is protected by law.

The workshop will focus on the state of play with regard to the provision of translation services during trial proceedings in criminal cases but also during the interpretation process for police interrogations in Cyprus, in particular with regard to the implementation of Directive 2010/64/EU (the Directive was transposed into Cypriot national law in 2014) and Directive 201213/ΕΕ (the Directive was transposed into Cypriot national law in 2014).

 

Furthermore, the conference will examine other related issues, such as e.g. the provision of interpretation and translation services during the asylum application process and the field of legal translation in Cyprus.

 

The workshop will be divided into three roundtable discussions with the topics:

(a) Court Interpreting in Cyprus – Implementation of Directive 2010/64/EU

(b) Translation and Interpretation at the Police and for Migrants – Application of Directive 2012/13/EU

(c) Legal Translation in Cyprus – Challenges and Drawbacks

 

The workshop is intended, among others, for legal professionals, judges, public service officials, professional translators and interpreters, academia, relevant NGOs, etc.

The language of the workshop will be Greek with the possibility of simultaneous interpretation into and from English and Greek.

Those attending will receive a certificate of participation.

Participation in the workshop is free of charge, yet registration is required. Τo proceed with your registration, please click here.

For legal reasons (right to privacy) those participating in the workshop are informed that the workshop will be filmed and streamlined live on the internet (on the channel of European University Cyprus on YouTube). The speeches will also be processed at a later stage and will be uploaded on the speech depository http://www.blod.gr  (Bodossaki Lectures on Demand) of Bodossaki Foundation.

SPEAKERS / COORDINATORS

REGISTER

Registration and participation is free to all. Online registration deadline 20.10.2017.
After the deadline one can only register at the day of the event during registration period in the morning.

Σχέδιο Προγράμματος (προσχέδιο)

Programme (Draft)

venue

Cultural Centre, European University Cyprus

6 Diogenous Sreet,
2404 Egkomi,
Nicosia,
Cyprus,

more information

CONTACT US / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

DG Translation Office — European Commission / Γραφείο Λευκωσίας ΓΔ Μετάφρασης – Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

USEFULL LINKS / XΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

DG Translation Office — European Commission / Γραφείο Λευκωσίας ΓΔ Μετάφρασης – Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Directive 2010/64/EU of the European Parliament and the Council of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal proceeding

 

Directive 2012/13/EU of the European Parliament and the Council of 22 May 2012 on the right to information in criminal proceedings

 

– IN CYPRUS – Law on the right to interpretation and translation services in criminal proceedings No. 18(I)/2014 (transposition of Directive 2010/64/EU into Cypriot legislation) – pg. 64-67 (only in EL)

 

– IN CYPRUS – Law on the rights of those arrested and in custody No. 163(I)/2005 (transposition of Directive 2012/13/EU into Cypriot legislation) (only in EL)

 

– IN GREECE – Law No. 4236 which (a) provides for the right to interpretation and translation in criminal proceedings (transposition of Directive 2010/64/EU into Greek legislation), and (b) provides for the right to information in criminal proceedings (transposition of Directive 2012/13/EU into Greek legislation) (only in EL)

ORGANISERS / ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ